Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach [ul. Mikołowska 72a, 40 – 065 Katowice] zwana dalej jako „AWF Katowice”.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.katowice.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  a) umożliwienia uczestnictwa w zawodników do udziału w XII Katowickim Festiwalu Biegowym organizowanym przez AWF Katowice oraz weryfikacji zawodników biorących udział w Feswtiwalu, gdy zaistnieje ryzyko uczestnictwa osób niepowołanych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  b) wypłaty nagrodzenia dla laureatów poszczególnych konkurencji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności przepisami podatkowymi).
  c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone. Powyższy cel stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  d) w innych celach, w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej, pisemnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, sponsorom lub partnerom wydarzenia, bankom w celu wypłaty nagród oraz podmiotom, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w XII Katowickim Festiwalu Biegowym.
 6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów przedstawionych w pkt 3.
 8. Administrator informuje, że mają Państwo prawo:
 1. żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 2. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;
 3. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy został wniesiony sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;
 4. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych;
 5. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 6. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).

 1. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw mogą Państwo złożyć bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).
 3. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować do Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).
 4. Podane przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

This will close in 20 seconds

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. View more
Akceptuję